సోమవారం, నవంబర్ 04, 2019

పదకల్పన

                 తెలుగు భాషా పదకల్పన 


(1) అంతర్జాలం = internet

(2) ముఖ గ్రంథం = Facebook

(3) ఏమిటది = whatsapp

(4) దరఖాస్తు = app

(5) అన్వేషిక = Google

(6) క్రీడా సంగ్రహణము= Play store

(7) మీ ఆజ్ఞ నాళం = YouTube

(8) వితరిణి = share it

(9) జాబితా = file

(10) తపాల కట్ట = G-mail 

(11) గణన యంత్రం = computer

(12) 4వ తరం = 4G

(13) కీలక ఫలకం = keyboard

(14) చలన భాషిణి = Mobile phone

(15) నిస్తంత్రి భాషాంత్రర్జాల యంత్రం = WiFi

(16) ధర్శన చెలికాడు = vidmate

(17) విస్తరణ క్షేత్రం = website

(18) సమాచార దూత = messenger

(19) సల్లాపములు = chatting

(20) ప్రతిబింబం = image

(21) శ్రవణ సంబంథి = audio

(22) దృశ్య సంబంథి =  video

(23) సమాచార నిమ్న బదిలి  = download

(24) సమాచార ఊర్ద్వ బదిలి = upload

(25) మృదు సామగ్రి = software

(26) ఘన సామగ్రి = hardware

(27) బంధన = link

(28) ముద్ర లేఖనం = typing

(29) అద్దకం = Printing

(30) స్పర్శ తెర=Touch screen

(31) చాతుర్య చలన భాషిణి= smart phone

(32) దృశ్య పిలుపు= Video call

(33) శబ్ధ పిలుపు = audio call

(34) సమాచార బంధక క్రిమి = VIRUS

(35) జ్ఞప్తిక ఘన పత్రం = Memory card

(36) ధ్వని ముద్రీకరణ = audio Recording

(37) అంకాత్మక కటకము = digital camera

(38) ముఖ చిత్రపటం= Profile picture

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి

ప్రాముఖ్య కథనాలు